Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euroexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4,
85-231 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000531523, NIP: 967-136-18-82, REGON: 360052179, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 505 000,00 zł, infolinia: 22 101 33 07, zwana dalej „Euroexpert Sp.
z o.o.”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W Euroexpert Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4, 85-231 Bydgoszcz, adres email:
bok@euroexpert.org.pl

3. Kategorie danych osobowych
– informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Euroexpert Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie
Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, dane finansowe. Gromadzone dane automatycznie: Informacje
techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP)

4. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne
     a) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Euroexpert Sp. z o.o. lub usługę świadczoną przez Euroexpert Sp. z o.o.,
     w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Euroexpert Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia.
     b) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
     c) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Euroexpert Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
     d) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
     e) zarządzania przez Euroexpert Sp. z o.o. ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c
     Rozporządzenia,
     f) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.
     g) realizacji przez Euroexpert Sp. z o.o. czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań
     realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Euroexpert Sp. z o.o.
     a) podmiotom i organom, którym Euroexpert Sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
     obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Euroexpert Sp. z o.o. danych osobowych lub
     uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
     b) podmiotom, którym Euroexpert Sp. z o.o. powierzył wykonywanie czynności:
               • – związanych z pośrednictwem finansowym na rzecz Euroexpert Sp. z o.o.
               • – dokonanie oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
               • – dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego
               • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
               na podstawie przepisów tej ustawy.
     c) wykaz podmiotów do których Euroexpert Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych jest dostępne po przesłaniu wiadomości e-mail na
     adres bok@euroexpert.org.pl.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
     a) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Euroexpert Sp. z o.o. lub usługę świadczoną przez Euroexpert Sp. z o.o., w
     tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Euroexpert Sp. z o.o.
     b) obowiązywania umowy zawartej z Euroexpert Sp. z o.o., a po jej zakończeniu, z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
     c) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Euroexpert Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi
     wobec Euroexpert Sp. z o.o., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
     określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Euroexpert Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
     a) prawo dostępu do danych osobowych,
     b) prawo do sprostowania danych osobowych,
     c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
     d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
     f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
     tym profilowania,
     g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Euroexpert Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym
     momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
     h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
     przepisy Rozporządzenia.
     Wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać cofnięte na Pani/Pana wniosek przesłany na adres e-mail:bok@euroexpert.org.pl

8. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku
do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Euroexpert Sp. z o.o. oraz ze źródeł powszechnie
dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

9.Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
     a) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Euroexpert Sp. z o.o. lub usługę świadczoną przez Euroexpert Sp. z o.o., w tym w imieniu i
     podmiotów współpracujących z Euroexpert Sp. z.o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
     wniosku o produkt oferowany przez Euroexpert Sp. z o.o.lub usługę świadczoną przez Euroexpert Sp. z o.o. i podmiotów współpracujących
     z Euroexpert Sp. z o.o.
     b) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Euroexpert Sp. z o.o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości
     zawarcia i wykonania umowy zawartej z Euroexpert Sp. z o.o.,
     c) rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości
     rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania,
     d) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Euroexpert Sp. z o.o. lub usług świadczonych przez Euroexpert Sp. z o.o., w tym
     w imieniu i podmiotów współpracujących z Euroexpert Sp. z o.o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości
     otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.